# اعتبار_بخشی_بیمارستانی

اعتبار سنجی و اعتبار بخشی بیمارستانی

اعتبارسنجی از طریق ارزیابی کیفیت فرآیندهای سازمانی و عملکرد آن برطبق استانداردهای مکتوب، مصوب و منطبق با استانداردها، به وسیله  افراد مجرب و متخصص انجام میشود. سازمان یا بیمارستانی موردارزیابی قرار می گیرد که به صورت داوطلبانه اما رسمی، از سازمان اعتبارسنجی تقاضانماید و گروه اعتبارسنجی، با استفاده از استانداردهای مرتبط، بیمارستان را مورد ارزیابی قرار می دهد. پس ازتجزیه و تحلیل یافته ها، درجه انطباق و پیروی از استانداردها به آن سازمان اعلام می شود .  اعتباربخشی بیمارستان به عنوان "یک فرایند خودارزیابی و ارزیابی بیرونی که توسط ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 650 بازدید