اصطلاحات روان پرستاری+تصویری

انواع بیش فعالی:

- آشوب زدگی روانی حرکتی 

- هیپرکینزی

- تیک

- خواب گردی

- آکاتزیا

- وسواس عملی

- دیپسومانیا : dipsomania عمل جبری برای خوردن الکل

- کلپتومانیا: cleptomaniaدزدی مرضی

- نمفومانیا: میل جنسی سیری ناپذیر

- ساتریازیس: احساس نیاز برای رابطه جنسی در مردان

- تریکوتیلو: احساس جبری برای کندن موهای بدن

- sleep walking راه رفتن در خواب 

- پلی فاژیا: پرخوری مرضی

اکروفوبیا: acrophobia ترس از بلندی یا ارتقاع

آگروفوبیا: agoraphobia ترس از حضور در فضاهای پرجمعیت که احتمال گیر افتادن دارد

کلاسترو فوبیا: claustrophobia ترس از فضاهای بسته مانند آسانسور

سوشیال فوبیا: social phobia ترس از حضور در جمع و صحبت مقابل دیگران

زو فوبیا: ترس از حیوانات zoophobia

arachnophobia ترس از عنکبوت

 

/ 0 نظر / 391 بازدید