اصطلاح های رایج پرستاری

اصطلاحات رایج پرستاری:
V/S
Vital Sign
علائم حیاتی
BP
Blood Pressure
فشار خون
T
Temperature
درجه حرارت
P
Pulse
نبض
BS
Blood Sugar
قند خون
FBS
Fast Blood Sugar
قند خون ناشتا
CBC
Cell Blood Count
شمارش سلولهای خون
Ax
Axillary
زیر بغل
I.V
Intravenous
وریدی(از طریق ورید)
I.M
Intramuscular
درون عضلانی
S.C
Subcutaneous
زیر جلدی
SBP
Systolic blood pressure
فشار خون سیستولیک (حداکثر)
U/A
Urin analysis
تجزیه ادرار
HTN
Hypertension(-sive)
افزایش فشار خون (مبتلا به آن)
I.D
Intra dermal
داخل جلدی(پوستی)(تست پنی سیلین)
C.R
Controlled Respiration
تنفس کنترل شده
C.R
Cardio Respiratory
قلبی تنفسی
N.G Tube
Nasogastric Tube
لوله بینی- معده ای
ETT
Endo Tracheal Tube
لوله داخل نای
ETT
Exercise Tolerance Test
تست تحمل ورزش
Fx
Fracture
شکستگی
D.S
Dis Continue
عدم پیگیری
O.b
Occult blood
خون در مدفوع(مخفی) (تست گایاک)
N&V
Nausea and Vomiting
تهوع و استفراغ
R.O.S
Review of systems
بررسی دستگاه ها
HF
Heart Failure
نارسایی قلبی
CHF
Congestive heart failure
نارسایی احتقانی قلبی
P.E
Pulmonary Embolism
آمبولی ریوی
DVT
Deep Venous Thrombosis
ترومبوز(تشکیل لخته) وریدی عمقی
MI
Myocardial Infarction
انفارکتوس میوکارد        (سکته قلبی)
CVA
Cerebrovascular accident
حادثه عروق مغزی (سکته مغزی)
NPO
Non per oral
از راه دهان چیزی نخورد (ناشتا)
ECG
Electrocardiogram (-ograph)
الکتروکاردیوگرام (نوار قلب)
PSA
Prostate specific antigen
آنتی ژن اختصاصی پروستات
LDL
Low Density Lipoprotein
لیپوپروتئین با چگالی کم
HDL
High Density Lipoprotein
لیپوپروتئین با چگالی زیاد
HBV
Hepatitis B virus
ویروس هپاتیت ب
AM
ante meridiem(L) before noon
قبل از ظهر
MD
Median Day
میانه(وسط) روز
MN
Median Night
میانه(وسط) شب
M&N
Morning and Night
صبح و شب
PM
Post mortem(L) after death
بعد از ظهر
OR
Operating Room
اتاق عمل
ABG
Arterial blood gasses
گازهای خون شریانی
BMI
Body Mass Index
شاخص توده بدن
BPH
Benign Prostatic Hypertrophy
بزرگی خوش خیم پروستات
Amp
Ampoule
آمپول
Tab
Tablet
قرص
PT
Prothrombin Time
زمان پروترومبین
PTT
Partial Thromboplastin Time
زمان نسبی ترومبوپلاستین
INR
International Normal Range
رنج نرمال بین المللی
PRN
Pro-Ri-Nata(L) as required
در صورت نیاز(لزوم)
q.s
Quantum sufficit(L) as much as will suffice
به اندازه(مقدار) کافی
H.V.D
Hypoxic Ventilatory Decline
زوال(تخریب) تهویه ای هیپوکسیک
H.P.V
Hypoxic Pulmonary Vasocostriction
تنگ کننده عروق ریوی هیپوکسیک
ARDS
Acute Respiratory Desteres Syndrom
سندرم دسترس(فشار) تنفس بزرگسال
HL
Heparin Luck
هپارین لاک
COPD
Chronic Obstructive Pulmonary Disease
بیماری مزمن انسدادی ریوی
N.S
Normal Saline
نرمال سالین
DW
Distilled Water
آب مقطر
D-5-W
Dextrose 5% in water
دکستروز 5% در آب
D10W
10% dextrose(in water) injection
تزریق دکستروز 10 درصد(در آب)
D20W
20% dextrose(in water) injection
20 تزریق دکستروز  درصد(در آب)
D50W
50% dextrose(in water) injection
 تزریق دکستروز 50 درصد(در آب)
D70W
70% dextrose(in water) injection
تزریق دکستروز 70 درصد(در آب)
5DW
5% dextrose(in water) injection
تزریق دکستروز 5 درصد(در آب)
D/S
Dextrose and Saline
دکستروز سالین
D-5-S
Dextrose 5% in Saline
دکستروز 5% در سالین
TUR
Transurethral resection(of prostate)
عمل برداشتن (پروستات) از طریق پیشابراه
ABC
Airway, Breathing and Circulation
راه هوایی، تنفس و گردش خون
RBC
Red Blood Cell
سلول(گلبول) قرمز خون
WBC
Whole Blood Cell Count; White Blood Cell
شمارش کامل سلولهای خونی؛ گلبول های سفید خون
BUN
Blood urea nitrogen
نیتروژن اوره خون
FFP
Fresh Frozen Plasma
پلاسمای تازه منجمد شده
Ab
Antibody
آنتی بادی (پادتن)
HGB
Haemoglobin
هموگلوبین
Hg
Hydrargyrum(L)mercury
(لاتین) جیوه
T3
Triiodothyronin
تری یدوتیرونین
T4
Thyroxine
تیروکسین
TSH
Thyroid–stimulating (thyrotrophic) hormone
هورمون محرک تیرویید (تیروتروفیک)
ESR
Erythrocyte Sedimentation Rate
میزان رسوب گلبول قرمز
DZP
Diazepam
دیازپام
K
Kalium(L) potassium
پتاسیم
Ca
Calcium
کلسیم
Na
Natrium(L) sodium
سدیم
Mg
Magnesium
منیزیم
Cr
Creatinine
کراتینین
TG
Triglyceride
تری گلیسرید
Chol
Cholesterol
کلسترول
Pen
Penicillin
پنی سیلین
MCH
Mean Corpuscular Haemoglob
/ 0 نظر / 3569 بازدید