تفسیر نتایج آزمایش

انواع آزمایشات
آزمایشات روتین شامل
الف- آزمایش خون:CBC_FBS_BS_Hb-HCT_PLT-PT-PTT-Cholestrol_Fb-Cr- BUN-Na-K-Ca-LDL-HDL-
ب- آزمایش ادرار:,UA-UC
ج-آزمایش مدفوع:گایاگ و کشت مدفوع
 
سایر آزمایشات غیر روتین است و در مورد بیماران خاص استفاده می شود شامل: 
د- آزمایش مغز نخاع
و-آزمایش خلط
ه- آزمایش کشت تراشه 
ی- سایر آزمایشات
 
 
حروف اختصاصی در هر آزمایش
FBS                 قند خون ناشتا
MCHC            غلظت متوسط همو گلوبین
WBC               شمارش گلبول های سفید
RBC                شمارش گلبول های قرمز
HB                   همو گلوبین
HC                  هماتو کریت( درصد گلبول های قرمز در خون )
HCV               حجم متوسط گلبول های قرمز
HCH               مقدار متوسط همو گلوبین در گلبول های قرمز
R.D.W            ضریب تغییرات اندازه گیری گلبول های قرمز
PLT                شمارش پلاکت ها
PTE               در صد پلاکت ها
MPV              حجم متوسط پلاکت ها    
MCH               وزن متوسط هموگلوبین
MCV               حجم متوسط هموگلوبین
M/E                نسبت سلول های زاینده گلبول سفید به قرمز
RDW              پهنای گلبول قرمز در منحنی
UA                 تجزیه کامل ادرار ( PH،رنگ ،بو،توده های متراکم )
TGs               تری گلیسیرید   ( چربی که باعث رسوب در رگ هاو عروق می شود )
HCG             تست حاملگی
FSB              آزمایش قند خون
.
.
/ 0 نظر / 985 بازدید