اعتبار سنجی و اعتبار بخشی بیمارستانی

اعتبارسنجی از طریق ارزیابی کیفیت فرآیندهای سازمانی و عملکرد آن برطبق استانداردهای مکتوب، مصوب و منطبق با استانداردها، به وسیله  افراد مجرب و متخصص انجام میشود. سازمان یا بیمارستانی موردارزیابی قرار می گیرد که به صورت داوطلبانه اما رسمی، از سازمان اعتبارسنجی تقاضانماید و گروه اعتبارسنجی، با استفاده از استانداردهای مرتبط، بیمارستان را مورد ارزیابی قرار می دهد. پس ازتجزیه و تحلیل یافته ها، درجه انطباق و پیروی از استانداردها به آن سازمان اعلام می شود .

 اعتباربخشی بیمارستان به عنوان "یک فرایند خودارزیابی و ارزیابی بیرونی که توسط سازمان های مراقبت بهداشتی برای ارزیابی صحیح سطح عملکردشان در ارتباط با استانداردهای تدوین شده و پیاده سازی روش هایی برای بهبود مستمر" تعریف شده است. اعتباربخشی لزوما”تنظیم یکسری استاندارد نیست: ابعاد تحلیلی، توصیه ای و خودارتقایی برای این فرایند وجود دارد. مباحث موازیی پیرامون پزشکی مبتنی بر شواهد، تضمین کیفیت و حقوق پزشکی وجود دارد، و کاهش خطاهای پزشکی وظیفه ای کلیدی از فرایند اعتباربخشی است. بنابراین اعتباربخشی بیمارستان یکی از اجزاء حفظ ایمنی بیمار است.

 

به طور کلی دو نوع از اعتباربخشی بیمارستان وجود دارد:

1- اعتباربخشی بیمارستان و مراقبتهای بهداشتی که در سطح ملی رخ می دهد.

2- اعتباربخشی مراقبتهای بهداشتی بین المللی 

استانداردها13حیطه را، در دو بخش مجزا، در بر می گیرد:

بخش اول: استانداردهای  بیمار محور 7 حیطه

1-دسترسی به مراقبت و تداوم آن

2-حقوق بیمار و خانواده

3-بررسی  بیمار

4-مراقبت از بیماران

5-مراقبت جراحی و  بیهوشی

6-مدیریت دارو

7-آموزش بیمار و خانواده

بخش دوم: استانداردهای مدیریت محور 6 حیطه

1-توسعه کیفیت و ایمنی بیمار

2-پیشگیری و کنترل عفونت

3-مدیریت رهبری و هدایت

4-مدیریت تسهیلات و ایمنی

5-شرایط و آموزش کارکنان

6-مدیریت ارتباط و اطلاعات

اعتبارسنجی با یک ارزیابی درونی یا خود ارزیابی از سازمان (بیمارستان) شروع می شود؛ بعد از آن ارزیابی خارجی به وسیله یک تیم از افراد و گروههای مختلف حرفه های پزشکی با تخصص های مختلف که کلیه خدمات سازمان را پوشش می دهد انجام می گیرد. ارزیابی شامل پیمایش و بررسی کلیه زیر سیستم های بیمارستان به منظور اصلاح مستمر کیفیت خدمات بالینی، ساختار، فرایندها، نتایج و عملکرد سازمانی می باشد.

 

اعتبار بخشی رویکردی است برای ارتقا ایمنی و کیفیت خدمات در مراکز درمانی و بهداشتی که در تمام دنیا مورد استقبال قرار گرفته است. تجربه استقرار این رویکرد مدیریت بیمارستانی، مدیران آینده بهداشت ودرمان را بر آن داشته است که ضمن ایجاد واحدی در ساختار سازمانی به عنوان "اعتبار بخشی"،کارشناسانی را نیز در این امر آموزش داده و تربیت نمایند. با توجه به اینکه، "اعتبار بخشی"، در یک سازمان، تعهدی آشکار در جهت بهبود کیفیت و ایمنی مراقبت از بیمار، اطمینان از محیط مراقبتی ایمن وفعالیتی مستمر برای کاهش خطراتی که بیماران و کارکنان را تهدید می کمند، فراهم می نماید، "اعتباربخشی" توجه جدی و پیوسته است. بدین منظور "اعتبار بخشی" یک رفتار و عملکرد پایدار در سازمان محسوب می گردد.

سازمان بهداشتی و درمانی که در فرایند جاری سازی استاندارد اعتبار بخشی حرکت می نماید، بطور پیوسته سازمان خود را بر اساس این استانداردها مورد ارزیابی داخلی قرار داده و پروژه های بهبود خود را بر مبنای نیازهای خود طراحی می نماید و این منطق برای آنان یک روند پیوسته است.

تعریف واژه ها

بیمارستان

کمیتة تخصصی سازمان بهداشت جهانی (1992)بیمارستان را به عنوان یک بخش جامع از سازمان پزشکی  اجتماعی تعریف کرده است که برای جمعیت تحت پوشش خود، خدمات بهداشتی  درمانی کاملی شامل درمان، تشخیص، پیشگیری و سرپایی فراهم می کند.

استاندارد

استاندارد عبارت است از شرایطی که تع یینک‌نندة تحقق انتظارات در عملکرد، ساختار یا فرایندهایی است که در یک سازمان قادر به افزایش یکفیت خدمات باشد.

 

استانداردهای ساختاری

استانداردهای ساختاری به مواردی اطلاق میشوند که ارائه خدمات را امکان پذیرمی سازند؛ مانند انسان، منابع مالی و فیزیکی ....

استانداردهای فرایند

استانداردهای فرایند به مواردی اطلاق میشوند که انجام می دهیم، فعالیتهایی که مراقبت، خدمات یا مدیریت را دربر می گیرند.

استانداردهای پیامد

استانداردهای پیامد نشان دهندة نتایج )بالینی و غیربالینی(  درزمینه کاری است که با امکانات دردسترس انجا می دهیم.

 پایش

عبارت است از مراقبت از دریافت نشان ههای انحراف یا عدم انحراف از معیار در کوتاه مدت و در جریان عملکرد فرایندهای اصلی بیمارستانی

 ممیزی

فرایندی است نظام مند، مستقل و مکتوب  به منظور گردآوری شواهد عینی در تعیین میزان برآورده شدن معیارهای استاندارد.

اعتبار بخشی:

به معنی ارزیابی سیستماتیک مراکز ارائة خدمات سلامت با استانداردهای مشخص

است. استانداردهایی که بر بهبود مداوم کیفیت، محوربودن بیمار و بهبود امنیت بیمار و کارکنان

برای تشریح کیفیت خدمات بهداشتی  درمانی و به عنوان مبنای تفکر آن » اعتباربخشی « . تأکید دارد به کار گرفته می شود.

خط مشی مراقبت های سلامت و درک آنچه به کیفیت مراقبت مربوط می شود و تمرکز برروی اصول بنیادی برای یکپارچه نمودن توسعة سیستم بهداشت و درمان و پویانمودن آن، اساس اعتبار بخشی را تشکیل می دهد.

 مجوز  (پروانه)

اعطای اجازه رسمی (قانونی) برای انجام فعالیت های مرتبط با مراقبت سلامت براساس ضوابط بهداشت عمومی، تکنولوژی و تجهیزات و شرایط لازم کارکنان است.

 

به بیان دیگر مجوز یا پروانه براساس یک سری ضوابط و استانداردهای پایه، توانایی و صلاحیت دارندگان آن را برای فراهم ساختن مراقبت سلامت تایید می نماید.

/ 0 نظر / 698 بازدید