تشخیص انفارکتوس روی نوار قلبی

این منطقه می تواند به حالت طبیعی برگردد و یا اگر جریان خون مجددا برقرار نشود نکروزه می گردد. خارجی ترین منطقه را منطقه ایسکمیک می گویند که این ناحیه قابل برگشت است.

 

ارتباط بین سه ناحیه انفارکتوس، آسیب دیده و ایسکمی و شکل نوار قلبی

 تغییرات مورد انتظار در نوار قلبی در قسمتهای نزدیک به محل آسیب و محل مقابل آن

 

 

 

 

 

 

 

/ 0 نظر / 413 بازدید