فرآیند پرستاری

فرآیند پرستاری به این دلیل سازماندهی شده است که باید از پنج مرحله پشت سرهم و وابسته به هم تشکیل شود که عبارتند از :
بررسی ، تشخیص ، برنامه ریزی ، اجرا ، ارزشیابی

 
مشخصات فرآیند پرستاری :
 1- پویا است 
2- بیمارمحور است
3- هدف گراست
4- انعطاف پذیر است
5- مشکل مدار است
6- فرآیند پرستاری ، فرآیند تفکر است
مراحل فرآیند پرستاری :
 1- بررسی Assessment : جمع آوری اطلاعات ( تاریخچه قبلی و بررسی جسمانی ) و تجزیه و تحلیل اطلاعات جمع آوری شده 
2- تشخیص Nursing diagnosis : براساس تجزیه و تحلیل جمع آوری شده مشکلات واقعی و احتمالی بیمار که اساس طرح مراقبتی است مشخص میگردد پرستار تصمیم می گیرد که کدام مشکل مستقلانه با مداخلات پرستاری در حیطه شرح وظایف خود حل کند و کدام مشکل نیاز به مداخلات پزشکی دارد درهرحال تمام مشکلات بیمار باید گزارش شود.
3- برنامه ریزی Planning : در این مرحله طرح مراقبتی تدوین میگردد. مشکلات اولویت بندی شده و مشخص می شوند که کدام مورد سریعتر باید حل شود.
4- اجرا Implementation: طرح مراقبتی تدوین شده به اجرا در می آید در این مرحله بررسی وضعیت بیمار ضروری است زیرا امکان دارد مشکلات جدیدی اضافه شده باشد و یا نیاز به تغییر برنامه می باشد.
5- ارزشیابی Evaluation : میزان دستیابی به اهداف تعیین می گردد.
نکات ویژه : 
بررسی Assessment : بررسی باید با دقت و تأمل کافی صورت گیرد.
منابع اطلاعات :
1- اولیه : بیمار
2- ثانویه : خانواده و بستگان 
3- گزارش های پرستاری 
4- سایر اسناد : مانندجواب آزمایشگاه ، سی تی ، گزارش پزشکی 
توجه : 
• اطلاعات Subjective data یا نشانه ها ( Symptom ) مواردی که توسط بیمار گزارش میشود.
• اطلاعات objective data علائم Sign که توسط پرستار مشاهده و اندازه گیری می شود ( رنگ پوست )
....................
• روش های گردآوری اطلاعات :
 1- مصاحبه
 2- مشاهده ( از حواس خود استفاده می کنیم دیدن ، شنیدن ، لمس کردن ، بوئیدن + حرکات غیرکلامی + واکنش های روانی )
 3- معاینه جسمی ( مشاهده یا نگاه ، لمس ، دق ، سمع ) 
................
NANDA 
North American Nursing Diagnosis Association
• لیستی از تشخیص های پرستاری انجمن پرستاری آمریکای شمالی که هر 2 سال یکبار بازنگری می گردد.
•  تشخیص های پرستاری ( Nursing Diagnoses ) :
الف) تشخیص های واقعی ( Actual Diagnoses  ) :
تشخیص های پرستاری بالفعلی که در بیمار، علائم و نشانه های تشخیصی مشاهده می شود.
 ب ) تشخیص های پرخطر (High Risk N.DX  ):
 شواهدی از علائم خطرزا مشاهده می شود ولی علائم بروز وجود ندارد ( مستعد )
ج ) تشخیص های احتمالی ( Possible  N.DX ) :
 احتمال وجود مشکل است اما علائم و یا عوامل خطر زا مشهود نیستند.
....................
 قانون نوشتن تشخیص های واقعی : 
 با عبارت سه قسمتی نوشته می شود:
  *Problem *Related  to *Signs and  symptoms                 
 بطورمثال : 
 *اختلال در تداوم پوست در ارتباط با بی حرکتی در تخت و ایجاد قرمزی در ناحیه باتکس 
 *اختلال در ارتباطات دررابطه با نوع گویش با مشاهده ناتوانی در فهمیدن مطالب 
  قانون نوشتن تشخیص های پرخطر:
 با عبارت دو قسمتی نوشته می شود:
High Risk for      Related to
 بطورمثال :
 *در معرض خطر اختلال در تداوم پوست ناحیه پاتکس است درارتباط با بی حرکتی 
 * در معرض خطر اختلال در راه هوایی است در ارتباط با ترشحات غلیظ ریه
•  قانون نوشتن تشخیص های احتمالی :
• با عبارت دوقسمتی نوشته می شود:
 Possible      2- Related to possible:
• بطور مثال :
• *احتمال اختلال در تغذیه وجود دارد در ارتباط با احتمال افسردگی 
نکات قابل توجه :
1- استفاده صحیح از اصطلاحات تشخیص پرستاری :
-Altered : تغییر از حد طبیعی – اختلال
- Decreased : کوچکتر ، کمتر ، کاهش یافته ، کوچک شده از نظر اندازه ، مقدار یا درجه
- Increased : بزرگتر ، وسیع تر شده ، بزرگتر از اندازه ، میزان و درجه ، افزایش
- Impaired : بدتر شده ، ضعیف تر شده ، آسیب دیده ، وخیم تر شده 
- Dysfunctional : غیرطبیعی ، بدتر شده ، یا عملکرد ناقص
- Ineffective : اثر مطلوب یا قابل انتظار را ندارند – غیر موثر
- Acute : شدید اما کوتاه مدت- حاد
-  Chronic : طولانی مدت ، عود کننده ، مزمن ، پایدار
-  Intermittent : قطع و شروع ، بطور متناوب و شروع دوره ای
-  Potential : استعداد بالقوه
- Deficit : کمبود
-  Excess : بیش از حد 
/ 0 نظر / 4040 بازدید