استفاده از علایم خاص و نشانه های بارز در تشخیص برخی بیماریهای عفونی


علامت خنده شیطانی

در بیماری کزاز.risa sardonica

 علامت لکه های صورتی روی قفسه سینه و شکم

در بیماری تیفوئید

علامت قیافه شیری leonine appearance

در بیماری جذام بدلیل ریزش موهای ابرو و مژه

علامت کرنیگ مثبت kernig sign

در بیماری مننژیت