برای حفظ استریلاسیون دستکش بایستی به دقت و با رعایت نکات خاصی دستکش ها پوشیده شود.


روش پوشیدن دستکش به روش بسته:

مراحل کار را بر اساس شکل دنبال کنید.

نکات مهم در پوشیدن دستکش استریل

-  مچ دست باید کاملا پوشانده شده و هیچ قسمتی بیرون قرار نگیرد
- سایز دستکش باید مناسب باشد
- سابقه حساسیت به لاتکس

 

در پایان کار برای خارج کردن دستکش از دست بطوریکه دستان شما آلوده نشود به روش زیر عمل کنید:

- با دست چپ لبه دستکش دست راست را گرفته بوطریکه دستکش شما با مچ دست برخورد نکند آنرا از دست خارج کنید .

- انگشتان دست راست را در داخل دستکش دست چپ فرو برده و آنرا به سمت بیرون خارج کنید.