نکات کلیدی روان پرستاری در آزمون کارشناسی ارشد


نحوه برخورد مناسب با بیمار روان در حالتهای مختلف:

- بیمار دچار اختلالات تبدیلی

عدم تمرکز بر مشکل جسمی

- اختلال بدشکلی

کمک به بیمار برای پیدا کردن تصویر ذهنی صحیح از خود

- وسواس عملی:

تا برطرف شدن اضطراب بیمار بگذارد تا کار قبلی خود را انجام دهد .انجام این کار باعث کاهش اضطراب وی می گردد.

- هذیان بیمار:

بر حقیقت و واقعیت تمرکز کرده و آن را تقویت نماید.