در افرادی که بازوی بزرگ دارند و نمی توان کاف بزرگسال را بدرستی دور بازوی آنها بست بهتر است به جای بازو از ساعد آنها استفاده کنید و به جای شنیدن صدای کورتوکوف نبض مچ دست را لمس کنید.