با توجه به اینکه رفلکس های مردمک ، قرنیه و بلع از نقاط مختلف مغز منشا می گیرند با بررسی آنها می توان به وخامت حال بیمار و سطح آسیب مغزی پی برد.