این مطلب شامل روش ها و نکات گرفتن شرح حال و معاینه فیزیکی می باشد.


 

اجزای شرح حال

 

 

.