اصطلاحات مورد استفاده در بیان مشکلات روان


acrophobia👈 ترس از بلندی
aggression👈 پرخاشگری
agitation👈 بی قراری
agoraphobia👈 ترس از فضای باز
ailurophobia👈 ترس از گربه(از اشکال فوبیا)
algolagnia👈 تحریک جنسی از طریق درد
akinesia👈 فقدان یا کاهش حرکات اردای
anorexia👈 بی اشتهایی عصبی
asthenia👈 ضعف و ناتوانی
bruxism👈 دندان سایی،دندان قروچه
bulimia👈 پراشتهایی روانی
erotomania👈 هذیان نوع شهوانی
ego syntonic👈 خودپذیر،مقبولیت عقاید
hydrophobia👈 ترس از آب
hypersomnia👈 پر خوابی
necrophilia👈 مُرده دوستی
nightmare👈 کابوس شبانه
nymphomania👈 میل جنسی زیاد در زن
obsession👈 وسواس فکری
pedophilia👈 بچه بازی
pica👈 خوردن مکرر مواد غیر معمول
restless legs👈 سندروم پاهای بی قرار
selective mutism👈 امتناع از حرف زدن
somnambulism👈 خواب گردی
somniloguy👈 حرف زدن در خواب
spouse abuse👈 همسر آزاری
stuttering👈 لکنت زبان
urophilia👈 تمایل به ادرار روی بدن شریک جنسی
zoophilia👈 تمایل جنسی با حیوانات
dysphoria👈 غمگینی و عدم رضایت از خود و زندگی
 نکته :
ممکن است بعضی از موارد ذکر شده در افراد دیده شود و این موضوع به تنهایی و قطعیت به معنی وجود بیماری روان در فرد نیست.
.