انجمن پزشکان قلب آمریکا AHAبرای احیای قلبی ریوی و مشکلاتی از قبیل سندرم حاد کرونر قلب، مسمومیت با اپیوئید و برادیکاردی و تاکیکاردی اطفال و بزرگسالان الگوریتم هایی را معرفی کرده است.


الگوریتم برخورد با بیمار بزرگسال دچار ایست قلبی تنفسی


الگوریتم برخورد با بیمار دچار سندرم حاد عروق کرونر

 

الگوریتم برخورد با بیمار بزرگسال دچار برادیکاردی

 

الگوریتم برخورد با بیمار بزرگسال دچار تاکیکاردی

 

الگوریتم برخورد با بیمار بزرگسال بعد از احیای قلبی ریوی

 

الگوریتم برخورد با بیمار بزرگسال دچار ایست قلبی تنفسی ویژه افراد امدادگر BLS

 

الگوریتم برخورد با بیمار بزرگسال دچار مسمومیت با اپیوئید

 

الگوریتم برخورد با اطفال دچار ایست قلبی تنفسی با یک امدادگر BLS

 

الگوریتم برخورد با اطفال دچار ایست قلبی تنفسی با دو امدادگر BLS

الگوریتم احیای قلبی ریوی نوزاد

 

الگوریتم احیای قلبی ریوی اطفال

الگوریتم برخورد با اطفال دچار برادیکاردی همراه با نبض یا گردش خون ناکافی

الگوریتم برخورد با اطفال دچار تاکیکاردی همراه با نبض یا گردش خون ناکافی