دیابت یک اختلال متابولیک مزمن است که بدلیل کمبود ترشح انسولین یا کاهش فعالیت بیولوژیک انسولین (بدلیل مقاومت به انسولین) منجر به هیپرگلیسمی میشود.
انواع دیابت:
دیابت نوع 1 یا دیابت وابسته به انسولین
 (IDDM= Insulin Dependent Diabetes Mellitus):

بیشتر در جوانان دیده میشود، با عدم وجود انسولین بعلت فقدان سلولهای بتا در جزایر لانگرهانس پانکراس. درمان: جایگزینی انسولین


انواع دیابت:
-دیابت نوع 1 یا دیابت وابسته به انسولین

 (IDDM= Insulin Dependent Diabetes Mellitus): بیشتر در جوانان دیده میشود، با عدم وجود انسولین بعلت فقدان سلولهای بتا در جزایر لانگرهانس پانکراس. درمان: جایگزینی انسولین

-دیابت نوع 2 یا دیابت غیروابسته به انسولین

(NIDDM= Non Insulin Dependent Diabetes Mellitus): بیشتر در بالغین، کاهش انسولین به میزان کمتر از حدطبیعی همراه با مقاومت به انسولین (↓حساسیت بافتی به انسولین). درمان: کنترل رژیم غذایی، داروهای کاهش دهنده قندخون یا انسولین

-دیابت نوع 3: افزایش قند خون بدلایل خاص دیگر (بیماریهای غیرپانکراسی، دارودرمانی،....)
- دیابت نوع 4 یا دیابت بارداریGestational diabetes

بدلیل عدم کفایت ذخایر انسولین بدن در پاسخگویی به افزایش نیاز   دوران بارداری ایجاد میشود.

علایم بالینی دیابت:

-هیپرگلیسمی، عطش زیاد (پلی دیپسی)، ادرار زیاد (پلی اوری)، احساس گرسنگی (پلی فاژی)، تاری دید، خستگی، گلوکوزوری، برافروختگی
-کاهش وزن و کتواسیدوز (کومای هیپرگلیسمی)، بوی استون در تنفس (دیابت نوع 1)
-چاقی (دیابت نوع 2)
داروهای ضد دیابت خوراکی:

-مشتقات سولفونیل اوره ها

-مشتقات بی گوانید ها

-مشتقات تیازولیدین دیون ها

-مهارکننده های آلفا-گلوکوزیدازها

 برای دریافت پاورپوینت داروهای دیابت اینجا کلیک کنید.