کتاب روش تحقیق در پرستاری نوشته دنیس پولیت و یکی از منابع معتبر برای دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری پرستاری می باشد.


کتاب روش تحقیق در پرستاری نوشته پولیت

در این کتاب به انواع مطالعات و روش تحقیق با رویکرد به زمینه پرستاری پرداخته شده است.

تعداد صفحات: 822 صفحه

فرمت کتاب: pdf