راهنمای تصویری برای خواندن تصاویر رادیوگرافی قفس سینه بیمار


قفسه سینه نرمال 

 بزرگ شدن قلب یا هیپرتروفی قلب

پنوموتراکس

 

 افیوژن پلور

 سندرم زجر تنفسی بالغین ARDS

 

فیبروز ریه یا نمای لانه زنبوری ریه

 

 CHF نارسایی مزمن قلب

ادم ریه 

توبرکلوزیس -بیماری سل