دورتا اورم یکی از نظریه پردازان پرستاری است که نظریه خود مراقبتی را در سال 1959 برای اولین بار ارائه کرد.این نظریه از نظر گستردگی و کاربرد یکی از نظریات بسیار توسعه یافته است.


سابقه نظریه خود مراقبتی:
•لوینLevin   1979

مراقبت از خود فرایندی است که در آن انسان به منظور برقراری سلامت ، بقاء ، پیشگیری ، تشخیص و درمان بیماری فعالیتهایی را انجام می دهد.

•بنت Benett  1980

به دلیل گران بودن هزینه های درمانی مراقبت از خود را به شکل عمده مورد توجه قرار داد.

مولین 1980

چون سلامتی هر فرد متعلق به خود اوست پس  باید در حفظ آن بکوشد افراد مسئول سلامتی خود هستند.

 

پیش فرض های نظریه اورم:

•انسان موجودی زیستی روانی اجتماعی است.
•انسان بعنوان یک واحد دارای مراقبت از خود و عملکرد است.
•انسان قدرت تفکر ، تعقل و مسئولیت پذیری دارد.
•انسان دارای کردار اخلاقی است.
•انسان دارای توانایی مراقبت از خود است. (نوزاد-سالمند)
•انسان دارای نیازهای همگانی ، رشد و تکامل و انحراف از سلامتی است.
•عوامل زیادی بر میزان مراقبت از خود موثر است مانند :

بلوغ فکری، مهارت ، ارزش ها ، سطح دانش ، انگیزه