گاهى اسم تجارى برخى داروها،خیلى معروفتر از اسم ژنریک و کتابی آنهاست در اینجا به تعدادی از این نام های دارویی می پردازیم:


گاهى اسم تجارى برخى داروها،خیلى معروفتر از اسم ژنریک و کتابی آنهاست در اینجا به تعدادی از این نام های دارویی می پردازیم:
١. پلاویکس همان کلوپیدوگرل است (یک ضد پلاکته)
٢. کومادین همان وارفارین است (یک ضد انعقاد)
٣. آدالات همان نیفدیپین است (یک مهار کننده کانال کلسیمی)
۴. لازیکس همان فورزماید است (یک دیورتیک)
۵. بنادریل، همان دیفن هیدرامین است (یک آنتی هیستامین)
۶. زاناکس همان آلپرازولام است (یک بنزودیازپین وآرام بخش)
٧. پنادور همان پنی سیلین بنزاتین است
٨. ویاگرا همان سیلدنافیل است (یک مهار کننده فسفودی استراز)
٩. آمپول Eprex همان اریتروپوئتین است
١٠. راکوتان یا آکوتان، همان ایزوترتینوئین است
١١. ونتولین یا آلبو ترول، همان سالبوتامول است (یک 
آگونیست گیرنده بتا)
١٢. سل سپت( cellcept) همان مایکوفنولات مفتیل است (یک سرکوب کننده ایمنی)
١٣. آساکول همان مزالامین است (یک ضد التهاب)
١۴. متروژن همان متیل ارگونووین است
١۵. ریتالین همان متیل فنیدات است
١۶. گلوکانتیم همان مگلومین آنتی مونات است.
١٧. پلازیل همان متوکلوپرامید است
١٨. کفلکس( keflex)همان سفالکسین است (سفالوسپورین نسل ۱)
١٩. کفلین( keflin)  همان سفالوتین است (سفالوسپورین نسل ۱)
٢٠. آتروونت همان ایپراترپیوم بروماید است ( یک آنتی کولینرژیک)
٢١. پرمارین( Premarin) همان استروژن کنژوگه است
٢٢. لانتوس همان انسولین گلارژین است
٢٣. آلداکتون همان اسپیرنولاکتون است
٢۴. اِسکازینا همان ترى فلوروپرازین است
٢۵. رباکسول همان متوکاربامول است
٢۶. آسنترا و زولوفت همان سرترالین هستند
٢٧. زادیتِن همان کتوتیفِن است
٢٨. ساندیموم همان سیکلوسپورین است
٢٩. دیلانتین همان فنى توئین است
٣٠. آلفن ایکس همان دیکلوفناک است
٣١. آپوتل همان استامینوفن تزریقى است
٣٢. تِلفَست همان فِکسوفنادین است
٣٣. دِپاکین همان والپروات سدیم است
٣۴. ایندرال همان پروپرانولول است