اصلی ترین روش برقراری یک راه هوایی مقطعی و مطمئن انتوباسیون داخل تراشه است. توصیه می شود علاوه بر ارزیابی بالینی از یک روش ثانویه هم برای تایید محل صحیح لوله تراشه پس از انتوباسیون استفاده شود. اخیرا مطرح شده که با سونوگرافی می توان به صورت غیر مستقیم لوله گذاری داخل تراشه را با مشاهده حرکتدیافراگم مورد ارزیابی قرار داد.


در مطالعات قبلی، نشان داده که انتوباسیون در 6 تا 25 درصد موارد می تواند همراه با جایگذاری نامناسب باشد لذا با توجه ب اهمیت مساله مدیریت راه هوایی بیمار انجمن قلب آمریکا توصیه به ارزیابی دقیق محل لوله تراشه پس از جایگذاری دارد. روش های اولیه برای ارزیابی محل لوله تراشه عبارتند از :

1- معاینه فیزیکی شامل نگاه کردن به قفسه سینه برای دیدن اتساع دو طرفه و قرینه آن

2- و گوش کردن اپی گاستر (صدای دمیده شدن هوا در معده نباید شنیده شود) 

3- سمع دوطرفه ریه ها (صداهای تنفسی باید کافی و قرینه باشد) صورت می گیرد اما لازم است تا از یک ابزار هم برای تایید محل صحیح لوله تراشه، به عنوان یکروش ثانویه استفاده شود.

اما لازم است از یک روش دیگر هم بعنوان تایید ثانویه استفاده شود. یکی از روش های قابل اعتماد برای این کار استفاده از کاپنوگراف است که این روش هم بدلیل مثبت و منفی کاذب زیاد در تشخیص دی اکسید کربن انتهای بازدمی کاملا کاربردی نبوده و نیاز به روش هایی است که به مشاهده مستقیم یا بررسی ازوفاژیال می پردازد.

یکی دیگر از روش های معمول گرفتن عکس رادیولوژی از قفسه سینه بیمار است که بدلیل رادشتن خط رادیواپک در جداره لوله تراشه محل آن در تصویر دید می شود.

 در این تصویر فلش قرمز رنگ محل انتهای لوله تراشه را نشان می دهد که در برونش اصلی سمت راست فرو رفته و فقط ریه راست را تهویه می کند. در تصویر ریه چپ دچار آتلکتازی می شود.

در روش سونوگرافی بعد از جایگذاری لوله تراشه پروب سونوگرافی در محل قسمت تحتانی قفسه سینه در سمت راست در محور ساژیتال و بین دو خط آگزیلاری قدامی و میانی  قرار می گیرد و حرکات پرده دیافراگم بررسی می شود. این حرکات سه حالت را در پی خواهد داشت:

1- حرکت کامل دیافراگم در سمت راست قفسه سینه که نشانه ونتسلاسیون خوب ریه راست است و همین بررسی را در سمت چپ هم انجام می دهیم.

2- حرکات دیافراگم در سمت چپ برعکس راست بود احتمال به یک طرفه شدن لوله تراشه هست یعنی ممکن است در برونکس اصلی راست فرو رفته

3- اگر حرکت دیافرگم سمت راست برعکس بود ، انتوباسیون ازوفاژیال مطرح می شود.

 

.

.

.

.