برای استفاده از دستگاه پالس اکسیمتر باید پروب دستگاه را در محل مناسبی قرار داد.


پروب معمولا بر روی نوک انگشتان دست قرار می گیرد ولی در برخی موارد بدلیل شرایط بوجود آمده و یا سن بیمار مجبور هستیم پروب را بر روی نقاط دیگری از بدن بیمار قرار دهیم.