از نظر آسیب شناسی محل دچار MI را به سه ناحیه تقسیم می کنند.ناحیه مرکزی را منطقه نکروزه یا انفارکتوس می نامند اطراف این منطقه را یک منطقه آسیب دیده احاطه کرده است.


این منطقه می تواند به حالت طبیعی برگردد و یا اگر جریان خون مجددا برقرار نشود نکروزه می گردد. خارجی ترین منطقه را منطقه ایسکمیک می گویند که این ناحیه قابل برگشت است.

 

ارتباط بین سه ناحیه انفارکتوس، آسیب دیده و ایسکمی و شکل نوار قلبی

 تغییرات مورد انتظار در نوار قلبی در قسمتهای نزدیک به محل آسیب و محل مقابل آن