بایدها و نبایدهای پروتکل احیای قلبی ریوی 2015
 بایدها:
1- ماساژ قلبی با سرعت 100 بار بر دقیقه
2- حداقل عمق فشار 5 سانتی متر
3- اجازه برگشت قفسه سینه در هر ماساژ
4- جابجایی احیاگران هر 2 دقیقه یکبار
 نباید ها: 
1- ماساژ با سرعت بیش از 120 بار بر دقیقه
2- عمق فشار قفسه سینه بیش از 6 سانتی متر
3- تهویه بیش از حد