موارد استفاده از آتل عبارتند از: ثابت سازی شکستگی، در رفتگی و پیچ خوردگی

 


ادامه مطلب ...